Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju z dnia 16.10.2020 r.

w sprawie zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.), mając na uwadze wzrost w ostatnich dniach zagrożenia epidemiologicznego na terenie Szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego

zarządza się, co następuje:

  • §1.1. Zawiesza się zajęcia w klasie II b na czas oznaczony od dnia 16.10.2020 r. do dnia 23.10.2020r w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  1. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, w w/w klasie będzie prowadzone nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik na odległość.
  • §2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.sp1goczalkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń SP 1 Goczałkowice-Zdrój, a jeden egzemplarz przekazuje się organowi prowadzącemu.
  • §3. O zawieszeniu zajęć zawiadamia się organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
  • §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Beata Smolarek

Comments are closed.