Procedury bezpieczeństwa

Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa

 

Szanowni Rodzice,

bezpieczeństwo Państwa dzieci jest dla nas najważniejsze, dlatego Dyrekcja szkoły przypomina o najważniejszych zasadach, których wszyscy musimy przestrzegać, aby w maksymalnym stopniu zapewnić opiekę dzieciom. Konieczna jest nasza współpraca w tym zakresie.

Przypominamy:

1. Uczeń przebywa w budynku szkolnym pod opieką nauczycieli dyżurujących od godz. 7.45, za wyjątkiem uczniów, którzy są zapisani do porannej grupy świetlicowej.( od 7.00).

Jeśli dziecko przyszło do szkoły przed wyznaczonymi godzinami dyżurów, odpowiedzialność za nie ponoszą rodzice.

2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ponosi nauczyciel prowadzący, ale uczniowie zobowiązani są do przestrzegania ustalonych zasad i regulaminów.

3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia podczas przerw ponosi nauczyciel dyżurujący, ale uczniowie muszą postępować zgodnie z regulaminem i nie stwarzać zagrożenia ani dla siebie, ani dla innych.

4. W czasie przeznaczonym na zajęcia lekcyjne , pozalekcyjne i świetlicowe, a także podczas przerw między zajęciami uczeń nie może opuszczać terenu szkoły.

5. Po zakończeniu zajęć szkolnych uczniowie opuszczają szkołę lub udają się do świetlicy szkolnej.( Muszą tam zostać zapisani przez rodzica).

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia z udziałem ucznia, ani za wypadki ucznia w czasie samowolnego opuszczania terenu szkoły lub samowolnego przebywania na jej terenie bez opieki.( również na podwórku, placu zabaw, czy Orliku)

7. Jeśli uczeń po swoich zakończonych lekcjach nie poszedł do domu, ani nie przebywa w świetlicy szkolnej, to jego zachowanie jest traktowane jako samowolne przebywanie na terenie szkoły bez opieki i szkoła nie ponosi odpowiedzialności za tego ucznia.

8. Uczeń po zakończonych lekcjach powinien pójść do domu. Jeśli jednak z różnych powodów nie jest to możliwe, a czeka na zajęcia pozalekcyjne, powinien w tym dniu być zapisany do świetlicy i przebywać pod opieką wychowawcy świetlicy. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową codziennie do godz. 16.00.

9.Uczniowie dojeżdżający bezwzględnie do czasu odjazdu autobusu przebywają pod opieką wychowawców świetlicy.

Jeśli nie wracają w danym dniu autobusem ze szkoły, to wychowawca świetlicy powinien mieć od rodzica taką informację.

Bardzo prosimy o dostosowanie się do powyższych zasad. Każdy rodzic powinien mieć dokładną informację, o której kończy lekcje dziecko w danym dniu, na jakie zajęcia pozalekcyjne uczęszcza, o której się zaczynają i czy w związku z tym istnieje konieczność zapisania go do świetlicy. Tylko wtedy zarówno Państwo, jak i my, będziemy mieć pewność, że dziecko nie pozostaje bez opieki.

 

Aktualizacja: wrzesień 2023

Comments are closed.