Dokumenty

  DokumentyNajważniejszym dokumentem, na którym opiera się działalność naszej placówki jest Statut Szkoły. Określa on m.in. cele i zadania szkoły, zasady zarządzania i organizacji szkoły, zakres zadań pracowników i kompetencje organów działających w szkole oraz prawa i obowiązki uczniów.

  Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych, zachowania oraz klasyfikowania i promowania uczniów zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania.

  Najistotniejsze kierunki wychowania na dany rok szkolny zapisane są w Programie Wychowawczym Szkoły.

Dokumenty:

Statut szkoły System oceniania Regulamin oceniania zachowania Program wychowawczy z elementami profilaktyki
Realizacja podstawy programowej Regulamin uroczystości szkolnych Regulamin zachowania w czasie przerw Procedury wydawania duplikatów druków szkolnych
Regulamin wycieczek szkolnych Regulamin stypendium Regulamin przyznawania stypendium za wybitne wyniki sportowe

 

Comments are closed.