Obowiązek szkolny

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Art. 40. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
  • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
  • informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w szkołach za granicą, bądź w szkole innej niż SP1

Art. 42. 1. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 2. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 %: obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej

Comments are closed.