Regulamin zachowania w czasie przerw

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W CZASIE PRZERW

 1. W czasie przerw uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących i innych pracowników Szkoły.
 2. Podczas przerw uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.
 3. Wszystkie wypadki i konflikty powstałe na przerwach należy zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu na danym piętrze.
 4. Uczniowie powinni przebywać podczas przerw na piętrze, na którym aktualnie odbywają się ich zajęcia lub w dni pogodne na boisku szkolnym, jeżeli znajdują się tam nauczyciele dyżurujący.
 5. Na czas przerw na parterze wyłączone zostaje przejście do pracowni językowych, przejście na salę gimnastyczną za oszklonymi drzwiami oraz teren przy świetlicy i szatni.
 6. Uczniowie korzystają tylko ze sklepiku szkolnego, nie wychodzą do sklepiku za ulicę.
 7. Na czas przerwy nauczyciel lub wyznaczony przez niego dyżurny zamyka salę lekcyjną. W czasie przerw uczniom nie wolno przebywać w klasie.
 8. Schodząc na obiad uczniowie zostawiają tornistry pod salą, w której odbędzie się lekcja następna. Tornistry mają być ułożone wzdłuż ściany, aby nie przeszkadzały w przejściu.
 9. W toaletach i na korytarzach należy zachować czystość.
 10. Uczniowie nie przebywają w toalecie bez  potrzeby.
 11. W szatni nie należy przebywać bez uzasadnionej potrzeby.

Z regulaminem należy zapoznać uczniów na pierwszej lekcji wychowawczej.

Comments are closed.