Odpowiedzialność cywilna uczniów

Informacja dla rodziców dotycząca odpowiedzialności cywilnej uczniów

Drodzy Rodzice!

Bezpieczeństwo dzieci jest naszą wspólną troską. Wprawdzie zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pobytu uczniów na terenie szkoły jest zadaniem placówki, to jednak mamy nadzieję, że w codziennym wykonywaniu tego zadania możemy liczyć także na Państwa wsparcie oraz zrozumienie działań podejmowanych przez szkołę w celu ograniczenia potencjalnych zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się dzieci, w tym także tych, które są spowodowane zachowaniem samych uczniów. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją oraz o – w miarę możliwości – uwzględnienie sformułowanych w niej zaleceń.

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dzieci do lat 13 nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę (na osobie, jak również w mieniu). Odpowiedzialność cywilna za ich zachowania, których skutkiem jest powstanie szkody, przechodzi jednak na te osoby, które z mocy ustawy są zobowiązane do nadzoru nad dziećmi. Może to być również Szkoła (w czasie kiedy dziecko znajduje się pod jej opieką), jeśli okazałoby się, że nadzór nie był wykonywany starannie.
  2. Po przekroczeniu granicy wieku 13 lat uczeń może już ponosić odpowiedzialność, w tym także majątkową, za swoje zachowanie będące czynami niedozwolonymi, jeśli ich skutkiem jest wyrządzenie szkody (np. za zniszczenie mienia szkoły lub kolegów, za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu), co w praktyce może pociągać za sobą obciążenie finansowe dla rodziców niepełnoletniego ucznia.

Mając powyższe na uwadze, w trosce  o bezpieczeństwo, w tym także Państwa bezpieczeństwo prawne, apelujemy o:

  • Reagowanie na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania ze strony Państwa dzieci,
  • Zwracanie uwagi na to, czy dziecko uczęszcza na zajęcia zgodnie z obowiązującym planem zajęć oraz bezpośrednio po zakończeniu zajęć wraca do domu, ewentualnie przebywa w innym miejscu za Państwa wiedzą,
  • Zwracanie uwagi na to, czy dziecko nie zabiera do szkoły niebezpiecznych przedmiotów lub rzeczy, których z racji wieku nie powinno posiadać,
  • Przekazywanie szkole informacji o ewentualnych konfliktach między uczniami w celu podejmowania przez nią działań zapobiegających ich eskalacji, w tym stosowania przemocy psychicznej lub fizycznej w relacjach między uczniami.

Comments are closed.