Egzamin ósmoklasisty

Rok szkolny 2023/2024

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty to środa 03.07.2024 r.

Wyniki można sprawdzać pod adresem (loginy i hasła do serwisu uczniowie otrzymają od wychowawców) : https://wyniki.edu.pl/login.

Zdający może sprawdzić wyniki, jakie uzyskał z egzaminu z każdego przedmiotu (zarówno wynik ogólny, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania).

Termin wydawania zaświadczeń w szkole (zdającym lub ich rodzicom) – 3.07.2024r od godziny 13.00.

Upoważnienie – pobierz

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.
 2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują:

1) wynik z języka polskiego

2) wynik z matematyki

3) wynik z języka obcego nowożytnego.

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji

egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów

sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu kart odpowiedzi –

w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi

elektronicznych.

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja

Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji

egzaminacyjnych.

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu

administracyjnego.

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły, a w przypadku szkoły

artystycznej realizującej kształcenie ogólne z zakresu szkoły podstawowej, w której klasa

odpowiadająca klasie VIII szkoły podstawowej nie jest ostatnią klasą w cyklu kształcenia –

również na promocję do klasy programowo wyższej.

 

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty tj. od 3 lipca 2024 r. do 3 stycznia 2025 r.
Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców.

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego albo przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną (załącznik 16a lub https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/wglady-do-prac-egzaminacyjnych/).

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej – jeżeli to możliwe, w porozumieniu z wnioskodawcą – wyznacza termin wglądu (dzień oraz godzinę) w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd. O wyznaczonym terminie wglądu OKE informuje wnioskodawcę.


 

Klasy VIII rodzice informacje o egzaminie 2024 – czytaj

Harmonogram :

a) egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbędzie się 14 maja 2024 r (wtorek).

b) egzamin ósmoklasisty z matematyki odbędzie się 15 maja 2024 r (środa).

c) egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego odbędzie się 16 maja 2024 r (czwartek).

Termin dodatkowy egzaminu dla uczniów odbędzie się od 10 do 12 czerwca 2024 r. Podstawą do ustalenia listy zdających w terminie dodatkowym jest wykaz uczniów, którzy:

a) nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym z przyczyn losowych bądź zdrowotnych

ALBO

b) przerwali albo którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Termin ogłaszania wyników egzaminu i wydawanie zdającym zaświadczeń w szkole to 3.07.2024 r.

Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do trzech egzaminów.

Ważne terminy dla rodziców:

 1. do 2 października 2023 r. – złożenie deklaracji (a) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty, (b) informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym
 2. do 16 października 2023 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się
 3. do 24 listopada 2023 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o której mowa w pkt 11.1.3.
 4. do 14 lutego 2024 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach, o których mowa w pkt 11.1.4a oraz 3.2.9.
 5. do 30 kwietnia 2024 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych (pkt 3.2.10.).

Na stronie internetowej CKE (https://www.cke.gov.pl/ w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne
 • arkusze egzaminu próbnego
 • zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
 • arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2023.

Poniżej link do całego dokumentu CKE

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2023/harm/20230817-E8-2024-Informacja-COMPL-FIN.pdf


Rok szkolny 2022/2023

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty to 03.07.2023 r. godzina 10:00.

Wyniki można sprawdzać pod adresem (loginy i hasła do serwisu uczniowie otrzymają od wychowawców) : https://wyniki.edu.pl/login.

Zdający może sprawdzić wyniki, jakie uzyskał z egzaminu z każdego przedmiotu (zarówno wynik ogólny, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania).

Termin wydawania zaświadczeń w szkole (zdającym lub ich rodzicom) – 6.07.2023 r.

 

Upoważnienie – pobierz

 

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty tj. od 3 lipca 2023 r. do 3 stycznia 2024 r.
Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców.

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego albo przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną (załącznik 16a – pobierz).

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej – jeżeli to możliwe, w porozumieniu z wnioskodawcą – wyznacza termin wglądu (dzień oraz godzinę) w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd. O wyznaczonym terminie wglądu OKE informuje wnioskodawcę.

Zasady wglądu.
1) Potwierdzenie uprawnienia do dokonania wglądu. Na wgląd należy zgłosić się
z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby/osób dokonujących wglądu.
2) Forma udostępniania prac do wglądu. Osobie uprawnionej do wglądu udostępnia się
pracę egzaminacyjną w formie, w jakiej została przekazana przez zdającego i oceniona
przez egzaminatora / oceniona z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi. Przed
udostępnieniem pracy do wglądu zabezpiecza się dane osobowe egzaminatora przed
nieuprawnionym ujawnieniem.
3) Czas trwania wglądu. Czas wglądu do jednej pracy egzaminacyjnej wyznaczony przez
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie może być krótszy niż 30 minut. Na
prośbę osoby uprawnionej do wglądu, po upływie czasu wyznaczonego przez dyrektora
OKE, czas wglądu może zostać wydłużony w takim zakresie, w jakim jest to możliwe,
po uwzględnieniu liczby wglądów wyznaczonych na dany dzień.
4) Osoby obecne podczas wglądu. Podczas wglądu obecny jest pracownik okręgowej
komisji egzaminacyjnej. Przed rozpoczęciem wglądu pracownik OKE informuje osobę
dokonującą wglądu o tym, czy jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytania
merytoryczne dotyczące rozwiązań zadań / liczby punktów przyznanych przez
egzaminatora lub czy istnieje możliwość rozmowy z ekspertem przedmiotowym.
5) Zasady oceniania rozwiązań zadań. Podczas dokonywania wglądu uczniowi lub jego
rodzicom zapewnia się możliwość zapoznania się z zasadami oceniania rozwiązań
zadań, o których mowa w np. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy.
6) Przebieg wglądu. Po sprawdzeniu danych osobowych osoby/osób dokonujących
wglądu osoba przeprowadzająca wgląd:
a) upewnia się, czy osoba dokonująca wglądu zapoznała się z zasadami wglądu
b) przekazuje osobie dokonującej wglądu informacje, o których mowa w pkt 7.5.12.
7) Po zakończonym wglądzie pracownik okręgowej komisji egzaminacyjnej odnotowuje
realizację wglądu, a osoba dokonująca wglądu potwierdza to własnoręcznym podpisem.
8) Wykonywanie kserokopii oraz zdjęć pracy egzaminacyjnej. Praca egzaminacyjna nie
może być kopiowana. Możliwe jest natomiast wykonywanie zdjęć pracy egzaminacyjnej,
w całości lub w części.
9) Korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych. Podczas wglądu dozwolone jest
korzystanie z aparatu fotograficznego, który jest integralną częścią urządzenia
telekomunikacyjnego, np. telefonu komórkowego.
10) Sporządzanie notatek przez osobę dokonującą wglądu. Osoba dokonująca wglądu ma
prawo sporządzania notatek podczas wglądu, korzystając z materiałów przekazanych
przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osobom dokonującym wglądu należy
zapewnić kartki formatu A4 oraz długopisy (w kolorze określonym przez OKE). Osoby
dokonujące wglądu nie mogą robić notatek, korzystając z własnych materiałów
i przyborów do pisania.
11) Zgłaszanie zastrzeżeń dotyczących sprawdzenia pracy. Jeżeli podczas wglądu osoba
uprawniona do wglądu zgłasza zastrzeżenia dotyczące sprawdzenia pracy, w tym liczby
punktów przyznanych przez egzaminatora, w pierwszej kolejności okręgowa komisja
egzaminacyjna powinna dążyć do wyjaśnienia wątpliwości podczas wglądu.

Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów
(załącznik 16b). Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do okręgowej komisji egzaminacyjnej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 7.5.13.

 

 

 

 

 

Prezentacja – klasy VIII – informacje o egzaminie 2023 – czytaj

 

Harmonogram :

a) egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbędzie się 23 maja 2023 r (wtorek).

b) egzamin ósmoklasisty z matematyki odbędzie się 24 maja 2023 r (środa).

c) egzamin ósmoklasisty z języka obcego odbędzie się 25 maja 2023 r (czwartek).

Termin dodatkowy egzaminu dla uczniów odbędzie się od 12 do 14 czerwca 2023 r. Podstawą do ustalenia listy zdających w terminie dodatkowym jest wykaz uczniów, którzy:

a. nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym z przyczyn losowych bądź zdrowotnych

ALBO

b. przerwali albo którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów

Termin ogłaszania wyników egzaminu to 3.07.2023, wydawanie zdającym zaświadczeń w szkole – 6.07.2023.

Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do trzech egzaminów.

Ważne terminy dla rodziców:

 1. do 30 września 2022 r. – złożenie deklaracji (a) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty, (b) informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym
 2. do 17 października 2022 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się
 3. do 24 listopada 2022 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o której mowa w pkt 11.1.3.
 4. do 23 lutego 2023 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach, o których mowa w pkt 11.1.4a oraz 3.2.9.
 5. do 9 maja 2023 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych (pkt 3.2.10.).

Na stronie internetowej CKE (https://www.cke.gov.pl/ w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne
 • arkusze egzaminu próbnego
 • zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
 • arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2022.

Poniżej link do całego dokumentu CKE

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/informacje/20200819%20E8%202023%20Informacja.pdf


Rok szkolny 2021/2022

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty to 01.07.2022 r. godzina 10:00.

Wyniki można sprawdzać pod adresem (loginy i hasła do serwisu uczniowie otrzymają od wychowawców) : https://wyniki.edu.pl/login

Zdający może sprawdzić wyniki, jakie uzyskał z egzaminu z każdego przedmiotu (zarówno wynik ogólny, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania).

Termin wydawania zaświadczeń w szkole (zdającym lub ich rodzicom) – 8.07.2022 r.

 

Upoważnienie – pobierz

 

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców.

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego albo przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną (załącznik 16a – czytaj).

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej – jeżeli to możliwe, w porozumieniu z wnioskodawcą – wyznacza termin wglądu (dzień oraz godzinę) w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd. O wyznaczonym terminie wglądu OKE informuje wnioskodawcę.

 

klasy VIII rodzice informacje o egzaminie 2022 – czytaj

Harmonogram :

a) egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbędzie się 24 maja 2022 r (wtorek).

b) egzamin ósmoklasisty z matematyki odbędzie się 25 maja 2022 r (środa).

c) egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego odbędzie się 26 maja 2022 r (czwartek).

Termin dodatkowy egzaminu dla uczniów odbędzie się od 13 do 15 czerwca 2022 r. Podstawą do ustalenia listy zdających w terminie dodatkowym jest wykaz uczniów, którzy:

a. nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym z przyczyn losowych bądź zdrowotnych

ALBO

b. przerwali albo którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym.

Termin ogłaszania wyników egzaminu to 1.07.202, wydawanie zdającym zaświadczeń w szkole – 8.07.2022.

Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do trzech egzaminów.

Ważne terminy dla rodziców:

 1. do 30 września 2021 r. – złożenie deklaracji (a) wskazującej język obcy nowożytny,
  z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty, (b) informującej o zamiarze
  przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości
  narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym
 2. do 15 października 2021 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie
  zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych
  trudnościach w uczeniu się
 3. do 26 listopada 2021 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze
  wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu
  do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu
  pisemnej informacji, o której mowa w pkt 11.1.3.
 4. do 24 lutego 2022 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach,
  o których mowa w pkt 11.1.4a oraz 3.2.9.
 5. do 10 maja 2022 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka
  obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad
  przedmiotowych (pkt 3.2.10.).

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne
 • arkusze egzaminu próbnego
 • zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
 • arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–
  2021.

Poniżej link do całego dokumentu CKE


Rok szkolny 2020/2021

Informacje o egzaminie ósmoklasisty dla rodziców (prawnych opiekunów) – czytaj

Egzaminy zaplanowano w dniach 25, 26, 27 maja 2021 r.

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. – aktualizacja 19.04.2021 r. – czytaj

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 – czytaj



Rok szkolny 2019/2020

Przypominamy:

a) egzamin ósmoklasisty z języka polskiego: odbędzie się 16 czerwca 2020 r.

b) egzamin ósmoklasisty z matematyki: odbędzie się 17 czerwca 2020 r.

c) egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego: odbędzie się 18 czerwca 2020 r.

Termin dodatkowy egzaminu dla uczniów odbędzie się od 7 do 9 lipca 2020 r. Podstawą do ustalenia listy zdających w terminie dodatkowym jest wykaz uczniów, którzy:

a. nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym z przyczyn losowych bądź zdrowotnych

ALBO

b. przerwali albo którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym.

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 31.07.2020. Szkoły otrzymają wtedy również zaświadczenia.

Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do trzech egzaminów.

Poniżej wyciąg zapisów ważnych Wytycznych dla Was, dotyczących egzaminu ósmoklasisty.

Poniżej link do całego dokumentu CKE

(https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/informacja-o-sposobie-organizacji-e8/)

Sekcja 1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

1.1 [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły1), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2. [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.6 [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.7. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, {…}. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych {…} rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.9. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.10. [*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. {…}

Sekcja 2. Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających {…}. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.3. [*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) {…}

4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.5. [*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku {…} (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

2.7. [*] Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

1) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły.

2) Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją określoną w pkt 3.6.3.

Sekcja 4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

4.6. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

W tym celu dyrektor szkoły ustala:

 1. Klasa 8A wpuszczana będzie wejściem do budynku A, Klasa 8B wejściem do budynku B (dawne Gimnazjum)

 2. Uczniowie przychodzą na egzamin nie później niż 8.30

 3. Egzamin dla wszystkich rozpoczyna się o godzinie 9.00

5) {…}

6) wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin

7) {…}

8) [!] poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

4.7. {…}

4.8. [*] Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Dyrektor szkoły

Beata Smolarek

 

 


Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne tutaj. Poniżej podano najważniejsze informacje.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
 • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Informacje dodatkowe

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ ‎I JĘZYKU REGIONALNYM

Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.‎

‎EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

 

 

Materiały dodatkowe:

Egzamin ósmoklasisty. Informacje ogólne

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 1.)

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 2.)

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

 

Comments are closed.