Stomatolog – informacja

W ramach  POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY Z PODMIOTEM WYKONUJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ, KTÓRY BĘDZIE UDZIELAŁ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM W ZAKRESIE STOMATOLOGII DLA DZIECI NA PODSTAWE UMOWY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA lekarz zobowiązuje się do:

1) Wykonywania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz wykonywania profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia – określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

2) Współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły   w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów, polegającej na:

a) wymianie informacji o stanie zdrowia uczniów w zakresie niezbędnym do realizacji opieki stomatologicznej, w szczególności zdrowia jamy ustnej, za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia;

b) podejmowaniu wspólnych działań w zakresie profilaktyki chorób, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz identyfikacji czynników ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych w zakresie zdrowia jamy ustnej.

3) Prowadzenia rejestracji wizyt w gabinecie dentystycznym,

4) Dokumentowania wyników badania stanu jamy ustnej oraz wykonanych zabiegów oraz prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz z zachowaniem wymagań wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730),

5) Zabezpieczenia i archiwizowania dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

6) Wykonywania świadczeń zdrowotnych, finansowanych z NFZ, zgodnie z potrzebami leczniczymi dziecka w gabinecie stomatologicznym NZOZ Medident – Agnieszka Homa Kurczab zlokalizowanym w Goczałkowicach –Zdroju przy ulicy St. Żeromskiego 2a

7) Niepobierania jakichkolwiek opłat na własną rzecz od uczniów lub członków ich rodzin i opiekunów prawnych z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem niniejszego porozumienia.

Comments are closed.