Powrót klas 1-3 do szkoły od 4 maja 2021

Drodzy Rodzice,

Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.

Powrót uczniów klas IV-VIII do nauczania stacjonarnego planowany jest na 17 maja 2021 r. Dlatego uczniowie drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII) będą w dalszym ciągu uczestniczyć w zajęciach metodą kształcenia na odległość w naszej szkole z wykorzystaniem szkolnej platformy edukacyjnej Moodle oraz aplikacji Microsoft Teams (Office 365). Od 4 maja 2021 r. zajęcia edukacyjne odbywać się będą zgodnie z obowiązującym dotychczas planem lekcji.

Bazując na wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych przygotowaliśmy naszą placówkę na powrót najmłodszych uczniów do szkoły. W związku z tym, od 4 maja 2021 r. dostosowane do zaleceń zostały elementy organizacji zajęć w klasach 1-3 celem zwiększenia bezpieczeństwa pobytu uczniów i pracowników w szkole.

Autobus szkolny kursuje od 04.05.2021 r. Dowóz poranny dzieci wg dotychczasowego rozkładu. Odwóz w kierunku Pszczyny i Kolonia Brzozowa uczniów zaplanowany jest o 12.45 i 13.50. Kurs dodatkowy autobusu poniedziałek i czwartek: Szkoła / 14.40 /- Kolonia Brzozowa – Pszczyna. Odwóz w kierunku Boru Busem: wtorek, środa i piątek – 13.50 oraz poniedziałek i czwartek – 14.40.

Ponadto, w najbliższych dniach poinformujemy Państwa czy zajęcia na basenie dla klas 1-3 będą odbywać się zgodnie z planem.

Organizacja zajęć dla klas 1-3

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju

od 4 maja 2021 r.

 1. Przypominamy:

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

 1. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (za wyjątkiem odbioru dzieci w godzinach popołudniowych ze świetlicy).

 2. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

W miejscach wspólnych na terenie szkoły (budynek A, budynek B) obowiązkowe jest noszenie maseczek.

 1. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami:

a) Przychodzenie i wychodzenie ze szkoły

Zalecamy, aby uczniowie klasy 3B (sala 36), 2C (sala 24), 1A (sala 35) wchodzili i wychodzili ze szkoły wejściem budynku B oraz udali się do sali schodami bocznymi.

Zalecamy, aby uczniowie klas 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3C wchodzili i wychodzili ze szkoły wejściem budynku A.

Wskazane jest, aby uczniowie klas I rozpoczynali naukę o godz. 8.10 (szczegółowe ustalenia z wychowawcą klasy).

b) Korzystanie z przerw

Nauczyciel organizuje korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min). Na jednej przerwie na danym  piętrze mogą przebywać w wyznaczonych strefach maksymalnie uczniowie dwóch klas z oddalonych od siebie sal (np. uczniowie z sali nr 36 i z sali nr 33).

c) Korzystanie ze stołówki szkolnej

Wszyscy uczniowie danej klasy wraz z opiekunem schodzą na stołówkę o wyznaczonej porze. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej sali stołówki (nr 1 lub nr 2). Po posiłku cała klasa pod opieką nauczyciela udaje się do sali.

Uczniowie nie korzystający z obiadów w czasie pobytu na stołówce spożywają przyniesione z domu drugie śniadanie.

 1. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali oraz na przerwach w wyznaczonych strefach. Uczniowie bez wyraźniej konieczności (np. gabinet medycyny szkolnej, gabinety specjalistów) nie przemieszczają się na terenie szkoły.

 2. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej – apelujemy, aby w świetlicy, przed i po lekcjach pozostawały dzieci nie dłużej, niż jest to konieczne i dotyczy aktywności zawodowej rodziców.

 6. Pozostałe zasady korzystania ze świetlicy, biblioteki szkolnej, stołówki oraz inne kwestie nie ujęte w tym komunikacie są zgodne z przyjętymi w szkole Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju.

Priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkoły, dlatego apelujemy do wszystkich o respektowanie przepisów i odpowiedzialne zachowanie.

 

Comments are closed.