Realizacja podstawy programowej

Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej w klasach pierwszych

 1. Dla zapewnienia ciągłości wychowania i kształcenia, nauczyciele uczący w klasach pierwszych szkoły podstawowej powinni znać podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 2. Nauczyciele uczący w klasach pierwszych szkoły podstawowej powinni znać podstawę programową wraz z zalecanymi warunkami i sposobem ich realizacji.
 3. Nauczyciel, któremu dyrektor powierzył opiece wychowawczej oddział klasy pierwszej dba o organizację sali lekcyjnej (część edukacyjna, część rekreacyjna, szafki umożliwiające pozostawienie w szkole części podręczników i przyborów szkolnych) oraz o wyposażenie jej w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć zgodnie z zaleconymi warunkami realizacji podstawy programowej.
 4. O koniecznych zakupach wyposażenia i pomocy dydaktycznych nauczyciel informuje dyrektora zgodnie z przyjętym w szkole zwyczajem. Dyrektor załącza listę do planu budżetu na kolejny rok kalendarzowy i przedstawia go do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.
 5. Zorganizować edukację wczesnoszkolną w formie kształcenia zintegrowanego bez z góry ustalonego podziału na jednostki lekcyjne i przerwy z wyjątkiem zajęć komputerowych, religii oraz języka angielskiego.
 6. Prowadzenie zajęć języka obcego nowożytnego i religii powierzyć nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
 7. W celu wsparcia procesu adaptacji dzieci do warunków szkolnych prowadzonego przez nauczycieli i wychowawców deleguje się pracownika obsługi do pomocy na II piętrze w godzinach od 7.30 do 8.10 oraz w godzinach planowych przerw w rozkładzie zajęć aż do zakończenia ich trwania.
 8. Nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył opiece wychowawczej oddział klasy pierwszej dba o adaptację dzieci do warunków szkolnych, w tym o ich poczuciebezpieczeństwa. Czas trwania okresu adaptacyjnego określa nauczyciel, biorąc pod uwagę potrzeby dzieci.
 9. O wszystkich zakłóceniach w pracy z uczniami nauczyciel niezwłocznie informuje bezpośrednio dyrektora szkoły.
 10. Nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył szczególnej opiece wychowawczej oddział klasy pierwszej w okresie adaptacyjnym nie pełni dyżurów określonych w planie dyżurów.
 11. Nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył szczególnej opiece wychowawczej oddział klasy pierwszej w okresie adaptacyjnym rozpoczyna zajęcia o godzinie 7.45, a kończy zgodnie z rozkładem zajęć ustalonym na początku roku szkolnego, powierzając dzieci opiece wychowawcy świetlicy lub nauczyciela zgodnie z rozkładem zajęć.
 12. Nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył szczególnej opiece wychowawczej oddział klasy pierwszej samodzielnie decyduje o czasie trwania zajęć edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastycznej, muzycznej, zajęć komputerowych zgodnie z zaleconymi warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej oraz o czasie spaceru i odpoczynku na świeżym powietrzu, zabawie na placu zabaw, ustala porę posiłku zgodnie z regulaminem stołówki.
 13. W pierwszych miesiącach nauki dominującą formą zajęć są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, wspomagające rozwój czynności umysłowych ważnych dla uczenia się.
 14. Sekretariat szkoły rejestruje wyjścia uczniów pod opieką nauczyciela poza teren szkoły oraz czas wykorzystania placu zabaw „Radosna Szkoła”.
 15. Czas spaceru i zabawy na placu zabaw jest odnotowywany w stosownych rejestrach w sekretariacie szkoły przez nauczyciela.
 16. Nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył opiece wychowawczej oddział klasy pierwszej dba o rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa poprzez słuchanie pięknego czytania i rozmawianie o przeczytanych utworach oraz korzystanie z biblioteki szkolnej. Rejestr lekcji realizowanych w bibliotece szkolnej prowadzi bibliotekarz.
 17. Nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył opiece wychowawczej oddział klasy pierwszej dba o rozwijanie u dzieci sprawności fizycznej uczniów. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są na boisku, w sali gimnastycznej, na halisportowej i basenie zgodnie z tygodniowym planem zajęć ustalonym przez wicedyrektora szkoły.
 18. Każde dziecko jest uzdolnione. Nauczyciel ma odkryć te uzdolnienia i je rozwijać. W trosce o to, aby dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej, nauczyciel stwarza warunki do prezentowania osiągnięć uczniów, np. muzycznych, wokalnych, recytatorskich, tanecznych, sportowych, konstrukcyjnych w formie prezentacji, gazetek ściennych, wystaw, teatrzyków, akademii i uroczystości szkolnych oraz różnych konkursów. O sukcesach uczniów nauczyciel informuje społeczność szkolną umieszczając ją na stronie internetowej szkoły.
 19. Odpowiednio do istniejących potrzeb uczniów Nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył opiece wychowawczej oddział klasy pierwszej organizuje:
  1. zajęcia opiekuńcze zapewniające dzieciom interesujące spędzanie czasu, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo w czasie zajęć na pływalni
  2. zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce w sali lekcyjnej.
 20. Nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył opiece wychowawczej oddział klasy pierwszej dokonuje wstępnej analizy przygotowania dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej i przedstawia ją na konferencji Rady Pedagogicznej nie później niż do końca października danego roku zgodnie z porządkiem konferencji.
 21. Nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył opiece wychowawczej oddział klasy pierwszej dokonuje oceny stopnia realizacji oczekiwań i efektów pracy każdego ucznia zgodnie z obowiązująca podstawą programową i zapoznaje z nią Radę Pedagogiczną i rodziców ucznia w czerwcu danego roku szkolnego.
 22. Odpowiednio do istniejących potrzeb uczniów klas pierwszych organizuje się opiekę wychowawczą prowadzoną przez jednego wychowawcę świetlicy. Wychowawca świetlicy, któremu Dyrektor powierzył opiece wychowawczej oddział klasy pierwszej organizuje zajęcia opiekuńcze zapewniające dzieciom interesujące spędzanie czasu, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo w czasie zajęć.

Comments are closed.