Zarządzenie Nr 10/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju z dnia 02.11.2020

w sprawie zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Na podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.), mając na uwadze wzrost w ostatnich dniach zagrożenia epidemiologicznego na terenie Szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego

zarządza się, co następuje:

§1

1. Zawiesza się zajęcia w klasie II c na czas oznaczony od dnia 01.11.2020 r. do dnia 08.11.2020r w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Zawiesza się zajęcia w klasie III b na czas oznaczony od dnia 01.11.2020 r. do dnia 09.11.2020r w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1i 2 w w/w klasach będzie prowadzone nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.sp1goczalkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń SP 1 Goczałkowice-Zdrój, a jeden egzemplarz przekazuje się organowi prowadzącemu.

§3

O zawieszeniu zajęć zawiadamia się organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Beata Smolarek

 

Comments are closed.