Usprawiedliwienia i zwolnienia

Statut szkoły

Rozdział 9

Uczniowie, ich prawa i obowiązki, nagrody i kary

§ 45.

4. W klasach I – V uczeń może być zwolniony z  lekcji na prośbę rodzica pod warunkiem odebrania dziecka osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną. Potwierdzeniem zwolnienia dziecka jest wypełnienie i podpisanie druku zwolnienia pobranego w portierni lub sekretariacie szkoły. W pozostałych przypadkach uczeń jest zwolniony z zajęć po uzgodnieniu formy zwolnienia pomiędzy rodzicem i wychowawcą.

5. W przypadku choroby lub złego samopoczucia, o konieczności wcześniejszego odebrania dziecka ze szkoły informuje pielęgniarka szkolna, a sytuacji jej nieobecności wychowawca lub inny nauczyciel uczący. Odbierając dziecko rodzic dokonuje wpisu do zeszytu zwolnień ucznia, który znajduje się w sekretariacie szkoły.

6. Zwolnienie ucznia z zajęć szkolnych z powodów niezwiązanych ze stanem zdrowia na okres dłuższy niż dwa tygodnie wymaga zgody dyrektora.

7. Nieusprawiedliwiona nieobecność w miesiącu co najmniej w 50% jest równoznaczna z niespełnieniem obowiązku szkolnego i podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Comments are closed.