Usprawiedliwienia i zwolnienia

Usprawiedliwienie nieobecności ucznia w naszej szkole

Zgodnie ze Statutem Szkoły wszystkie nieobecności rodzic ma obowiązek usprawiedliwić w formie pisemnego usprawiedliwienia, którego wzór znajduje się w sekretariacie szkoły w okresie 1 tygodnia po zakończonej absencji.

 Wzór usprawiedliwienia

 

Zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych

W celu zwolnienia dziecka z lekcji rodzic jest zobowiązany wypełnić druk zwolnienia dostępny w sekretariacie szkolnym oraz przekazanie go nauczycielowi prowadzącemu daną lekcję, z której uczeń ma być zwolniony.
Zwolnienia ucznia można również dokonać na podstawie wpisu w księdze zwolnień w sekretariacie szkolnym.

 Wzór zwolnienia z zajęć

 

Comments are closed.