Szkoła dla wszystkich

Realizacja Projektu „Szkoła dla wszystkich” w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju.

            Od października 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju w ramach projektu „Szkoła dla wszystkich” prowadzone są zajęcia dodatkowe.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

            Zajęcia prowadzone są przez mgr Gabrielę Król dla 8 uczniów klas III i odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 13.40 do 14.25

            Głównym celem zajęć jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia. Nabywanie umiejętności czytania i pisania. Przywrócenie wiary we własne możliwości oraz systematyczne usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych poprzez:

  • rozwijanie i korygowanie funkcji percepcyjno-motorycznych niezbędnych w procesie czytania i pisania,
  • wszechstronne angażowanie tych funkcji podczas ćwiczeń,
  • usprawnienie czytania i pisania pod względem bezbłędności, szybkości, techniki i rozumienia,
  • podniesienie poziomu graficznego pisma,
  • stymulacja ogólnego rozwoju intelektualnego,
  • usuwanie następstw niepowodzeń szkolnych (zaburzenia uwagi, obniżenia motywacji do nauki, osłabienia poczucia własnej wartości).

            Na zajęciach uczniowie mają możliwość doskonalić wyżej wymienione procesy poprzez zadania, np. wyszukiwanie w tekście takich samych wyrazów, łączenie liter w pary, dostrzeganie różnic na obrazkach, rysunek pod dyktando, rysowanie po śladzie, układanie obrazków z części, przewlekanie kolorowymi sznurkami różnych elementów itp.

            Zajęcia odbywają się w formie zabaw, gier i różnorodnych aktywizujących ćwiczeń z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych zakupionych w ramach w/w projektu: tablic do demonstracji, tunelu „Zyg, Zag”, zestawów PUS, domina obrazkowo- wyrazowe i gier edukacyjnych.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi

            Zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi odbywają się od 12 października 2012 r. w 2 grupach dla 11 uczniów.

            Podczas zajęć prowadzonych przez mgr Katarzynę Sektę oraz mgr Renatę Lejawkę uczniowie mają możliwość wyrównania braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych.

            Dzieci  doskonalą umiejętność liczenia, koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli  poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych tj.: puzzle matematyczne, domino, mata matematyczna, układanki, gry komputerowe, gry planszowe, klocki, mozaiki geometryczne, PUSy oraz palety z zadaniami matematycznymi. Uczniowie rozwijają umiejętność posługiwania się metodami matematycznymi w życiu codziennym.

Zajęcia z wykorzystaniem ciekawych pomocy oraz programów komputerowych przynoszą uczniom ogromną satysfakcję i motywują do dalszej pracy. Dzieci stają się pewniejsze siebie, wierzą we własne możliwości.

Zajęcia wspomagające wszechstronny rozwój umysłowy dziecka

            Zajęcia prowadzone przez mgr Elżbietę Beczałę dla 8 uczniów klas III odbywają się w każdą środę od godz. 14.35 do 15.20.

         Zajęcia wspomagające wszechstronny rozwój umysłowy mają na celu stymulowanie rozwoju uczniów poprzez niwelowanie zdiagnozowanych zaburzeń rozwojowych oraz przygotowanie dzieci do nauki na dalszych etapach edukacji, samokształcenia i rozwijania własnej osobowości. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość usprawniania percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej, percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo – ruchowej, a także orientacji przestrzennej i myślenia przyczynowo – skutkowego. Ponadto doskonalą umiejętność czytania, pisania i liczenia, pogłębiają wiedzę o środowisku społeczno – przyrodniczym. Zajęcia odbywają się w formie gier i zabaw przeplatanych ćwiczeniami rytmiczno – muzyczno – ruchowymi, tańcami Klanzy, elementami kinezjologii edukacyjnej P. Denisona. Zajęcia uatrakcyjniają pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu. Dzieci chętnie układają konstrukcje przestrzenne z klocków, różnorodne wzory z elementów drewnianej mozaiki, odtwarzają kształty z wykorzystaniem drążków „Studni Jakuba”, dobierają obrazki w pary z układanką „Mini PUS”. Oprócz tradycyjnych środków dydaktycznych dużym powodzeniem cieszą się również nowoczesne pomoce multimedialne.

Zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie

            Zajęcia prowadzone przez mgr Iwonę Jóźwik odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 13.40 – 14.25. Bierze w nich udział 8 dzieci z klas trzecich.

Główne cele zajęć to:

  • rozbudzanie zainteresowań matematycznych oraz rozwijanie postawy twórczej uczniów,
  • umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesów,
  • rozwijanie intuicji matematycznej,
  • rozwijanie cech charakteru uczniów, takich jak : systematyczność, pracowitość, odpowiedzialność, umiejętność współpracy w grupie, kreatywność.

            Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, wykazują  chęć poszerzenia wiedzy matematycznej, angażują się w rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych. Pracują w grupach, parach i indywidualnie.

Spotkania są oparte w dużej mierze na zabawach i grach dydaktycznych, których celem jest nie tylko doskonalenie różnych umiejętności, ale także sprawienie radości, integracja grupy oraz rozwijanie kompetencji społecznych.

            Do tej pory uczniowie kształtowali i doskonalili umiejętności: liczenia i rachowania, przewidywania i logicznego myślenia, odgadywania reguł, kodowania i dekodowania, rozwiązywania zadań typowych i nietypowych („Matematyka z wesołym Kangurem”), poznały rzymski system liczenia oraz wybrane pojęcia z geometrii. Na zajęciach wykorzystywane były pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu: domina i puzzle matematyczne, kostki matematyczne, osie liczbowe, zestawy klocków – system dziesiętny, gry eduROM – „Fabryka zabawek”, „Stare zamczysko” i „Wyspa skarbów”, układanki Schubitrix, zestawy PUS, goplany, mozaiki wielokątów, klocki GEO, klepsydry, itp.

Wszystkie pomoce dydaktyczne zostały zakupione ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Comments are closed.