Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

Szanowni Uczniowie! Szanowni Rodzice!

 W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole przeprowadzone zostaną

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

dla chętnych uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego z:

 1. Języka polskiego
 2. Matematyki
 3. Historii
 4. Geografii
 5. Biologii
 6. Fizyki
 7. Chemii
 8. Języka Angielskiego
 9. Języka Niemieckiego.

 

Ustalono trzy stopnie konkursów:

1) stopień szkolny;

2) stopień rejonowy;

3) stopień wojewódzki.

 

Konkursy są skierowane do uczniów wykazujących zainteresowania związane z wybranym przedmiotem.

 

Ich celem jest:

1) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół podstawowych;

2) tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów i szkół, do których uczęszczają;

3) propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów;

4) przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach wyższego szczebla poprzez wdrażanie do samokształcenia oraz trafne rozpoznawanie możliwości uczniów.

 

Konkursy są formą wspierania uzdolnień uczniów w szkole, regionie i całym województwie śląskim.

 

Zakresy wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury na poszczególne stopnie konkursów

 1. Konkursy przedmiotowe – obejmują i poszerzają treści podstawy programowej danego przedmiotu.
 2. Szczegółowe zakresy wiedzy i umiejętności wymagane na poszczególnych stopniach konkursów oraz wykaz proponowanych lektur znajdują się w regulaminach konkursów.

 

Kryteria kwalifikacji uczestników konkursów

 1. Kryteria kwalifikacji uczestników konkursów do poszczególnych stopni:

1) do I stopnia – szkolnego przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności;

2) do II stopnia – rejonowego kwalifikują się uczniowie – zwani dalej uczestnikami

konkursu, którzy na stopniu szkolnym uzyskają co najmniej 85 % punktów możliwych

do zdobycia;

3) do III stopnia – wojewódzkiego kwalifikują się uczestnicy stopnia rejonowego, którzy

w tym stopniu uzyskają co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia;

 

Uczestnicy stopnia wojewódzkiego mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty:

1) laureatami zostają uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 90 % punktów możliwych do zdobycia;

2) finalistami zostają pozostali uczestnicy zakwalifikowani do III stopnia konkursu, którzy uzyskali co najmniej 30 % punktów możliwych do zdobycia.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dostępne są u poszczególnych nauczycieli przedmiotu oraz na stronie

http://www.kuratorium.katowice.pl

w zakładce „Szkoły i organy prowadzące” – „Konkursy, olimpiady, turnieje”

 

 

Comments are closed.