Konkurs plastyczny

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Święta miłości kochanej ojczyzny…

100 – lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”

 

 • 1

Cele Konkursu

Celem konkursu jest:

 1. Propagowanie postaw patriotycznych wśród uczniów.
 2. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej.
 3. Kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec ojczyzny.
 4. Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy ohistorii Polski i walce narodu o odzyskanie niepodległości.
 5. Rozwijanie wyobraźni, kształtowanie postaw twórczych i kreatywności.
 6. Prezentacja własnych dokonań twórczych

 

 • 2

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach- Zdroju.

 

 • 3

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
 • Klasy I-III- edukacja wczesnoszkolna- szkoła podstawowa,
 • Klasy IV- VI- szkoła podstawowa,
 • Klasy VII-VII szkoła podstawowa i III gimnazjum.

 

 • 4

Tematyka prac

 1. Tematem prac powinna być ujęta w ramy plastyczne idea oraz samodzielna interpretacja dotycząca współczesnego rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw i uzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku oraz artystyczna refleksja w odniesieniu do słów „tożsamość”, „wolność”, „niepodległość”.

 

 • 5

Technika i wymiar prac:

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie itp.) w formacie A-3, A4(z wyłączeniem plasteliny oraz materiałów sypkich).
 2. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 3. Prace wykonane przez uczniów mają być samodzielne.
 4. Praca plastyczna powinna zawierać metryczkę wg poniższego wzoru:

Imię i nazwisko, wiek uczestnika, klasa, tytuł pracy.

 

 • 6

Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie o których mowa w§ 3 p. 1.
 3. Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną metryczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą autora, oraz tytułem pracy.
 4. W terminie od 10. 2018 r.do 25. 10.2018 r. prace należy dostarczyć osobiście do biblioteki klas starszych (s. 111, budynek B).
 5. Zgłoszone prace będą oceniane w kategoriach:
 • Klasy I-III- edukacja wczesnoszkolna- szkoła podstawowa
 • Klasy IV- VI- szkoła podstawowa
 • Klasy VII-VII szkoła podstawowa i III gimnazjum
 1. Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę w swojej kategorii wiekowej.
 2. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich i zgodą na publikację nagrodzonych prac w formie wystawy w SP 1.
 3. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

 

 • 7

Ocena prac konkursowych

 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 2. Jury w ocenie prac konkursowych weźmie pod uwagę:
 • zgodność z tematem i jego interpretację,
 • jakość (estetykę) wykonania pracy,
 • oryginalność,
 • samodzielność wykonania.
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 2. Prace przechodzą na własność organizatora.

 

 • 8

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 listopada 2018 r. na gazetkach informacyjnych oraz stronie internetowej szkoły.
 2. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w budynku szkoły.

 

 • 9

Nagrody

 1. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych oraz dyplomów.
 2. Organizator przyzna trzy nagrody główne i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
 3. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.
 4. Lista nagrodzonych uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej SP 1 w Goczałkowicach- Zdroju.
 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

Comments are closed.