INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2018/2019

Pomoc materialna przysługuje:

Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Charakter pomocy materialnej:

(stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

1.Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2.Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może być większa niż kwota 514 zł ( art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 7.06.2016r. ( Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późniejszymi zmianami).

Uwaga : świadczenia wychowawczego (500+) nie wlicza się do dochodu.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Goczałkowice Zdrój

Wnioski można pobrać w sekretariacie lub w pokoju nr 3  Urzędu Gminy  w Goczałkowicach Zdroju ul. Szkolna 13 od 13 sierpnia 2018r.( od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30)  lub od 3 września 2018r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1  oraz ze strony internetowej www.goczalkowicezdroj.pl

Wnioski należy złożyć do dnia 14 września 2018 r. w sekretariacie  Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13 ( od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30)

Informacje o stypendiach  można uzyskać pod numerem telefonu 32 7362412.

Urząd Gminy

Goczałkowice-Zdrój

Comments are closed.