ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/19

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju ogłasza zapisy w terminie od 12 marca do 13  kwietnia 2018 r. do KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2018/2019.

W roku szkolnym 2018/19 do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci 7 letnie (urodzone w 2011 r.):
– dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie karty zgłoszenia wypełnionej przez rodziców i złożonej w sekretariacie Szkoły w terminie od 12 marca do 13  kwietnia 2018 r.
– dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców złożony w sekretariacie Szkoły w terminie od 12 marca do 13  kwietnia 2018 r. (w ramach wolnych miejsc w oddziałach).

Karty zgłoszenia i wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły:
– można pobierać w sekretariacie Szkoły, w przedszkolach lub ze strony www Szkoły,
– złożyć w sekretariacie Szkoły – do 13 kwietnia 2018.

Zarządzenie Wójta Gminy (str1, str2) w sprawie ustalenia czynności oraz terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznej szkoły podstawowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok szkolny 2018/19

(dla dzieci spoza obwodu).

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016. Prawo Oświatowe ( Dz.U z 2017r.poz.59).
Ustawa z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r.poz.1875)

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie gminy, będącym jednocześnie obwodem szkoły, które w danym roku kalendarzowym kończą siedem lat w oparciu o dane  z ewidencji ludności i zgłoszenia rodziców.
 2. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone.
 3. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z procedurą dotyczącą odroczenia obowiązku szkolnego.
 4. Ustawa określa również, że zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej będą prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

Wymagana dokumentacja i terminy rekrutacji do pierwszej klasy szkoły podstawowej:

 1. Szkoła za pomocą wybranych środków przekazu informuje rodziców o konieczności zapisania dziecka do oddziału.
 2. Rodzic zapisuje dziecko, okazując dokument tożsamości i składając wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do szkoły wraz z załącznikami:
  – 1 zdjęcie
  – kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia (oryginał do wglądu) – dotyczy dzieci spoza obwodu.
 3. Rodzice dziecka spoza obwodu szkoły, składają wniosek do Dyrektora szkoły o przyjęcie dziecka spoza obwodu do Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju.
 4. Poszczególne odziały tworzone są według kolejności zgłoszeń uczniów z zastrzeżeniem równego rozmieszczenia chłopców i dziewcząt w stosunku do tworzonej ilości oddziałów.
 5. Jeśli dziecko zamieszkuje a nie jest zameldowane w obwodzie szkoły o przyjęciu dziecka decyduje stosowne oświadczenie rodziców dziecka.
 6. Warunki i tryb przyjmowania uczniów niebędących obywatelami polskimi określają odrębne przepisy.
 7. W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole w innym obwodzie, rodzice zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego.
 8. Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszymi procedurami podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju.

Załączniki:

Comments are closed.