Konkursy

XXIII K o n k u r s W i e d z y B i b l i j n e j
dla szkół podstawowych
w roku szkolnym 2017/2018

Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”
(Mk 1, 11)


Honorowy patronat:

Biskupi poszczególnych diecezji

Adresaci:

uczniowie klas V – VII szkół podstawowych.

Organizatorzy:

  • Wydziały Katechetyczne diecezji: bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, gliwickiej, katowickiej, sosnowieckiej,

  • diecezjalni doradcy metodyczni religii,

  • lokalne wydziały edukacji.

Cele konkursu:

  • Poznanie Ewangelii według św. Marka,

  • Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu chrześcijanina,

  • Pogłębienie wiedzy i wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże,

  • Zachęcenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły,

  • Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.

Zasady:

Etap szkolny:

Dnia 27 października 2017 r. katecheci organizują i przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w oparciu o materiały dostępne w Wydziale Katechetycznym.

Do następnego etapu przechodzi tylko trzech najlepszych uczestników. Zostają oni zgłoszeni pisemnie (protokół) do koordynatora rejonowego do dnia 9 listopada 2017 r.

Etap rejonowy:

Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w dniu 23 listopada 2017 r. Do finału diecezjalnego przechodzi trzech najlepszych uczestników z rejonu. Protokół należy (w wersji pisemnej) dostarczyć do Wydziału Katechetycznego do dnia 30 listopada 2017 r.

Finał diecezjalny:

Odbędzie się w diecezjach 25 stycznia 2018r.

Komisje:

etap szkolny – nauczyciele religii, duszpasterze, przedstawiciele grona pedagogicznego,

etap rejonowy – księża dziekani, diecezjalni doradcy metodyczni religii, nauczyciele religii, duszpasterze,

finał diecezjalny – w skład komisji wejdą: biskup diecezji, diecezjalni wizytatorzy katechizacji, diecezjalni doradcy metodyczni religii.

Terminy:

Etap szkolny – 27 października 2017r.

Etap rejonowy – 23 listopada 2017 r.

Finał diecezjalny – 25 stycznia 2018 r.

Lektura:

Etap szkolny:

Ewangelia według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).

Etap rejonowy:

Ewangelia według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
Wstęp do Ewangelii według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).

Finał diecezjalny:

Ewangelia według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
Wstęp do Ewangelii według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
Przypisy do Ewangelii według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
Słownik (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).

Comments are closed.