Stypendium szkolne

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO
na rok szkolny 2017/2018

Pomoc materialna przysługuje:

Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Charakter pomocy materialnej:

(stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

1.Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może być większa niż kwota 514 zł ( art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 7.06.2016r. ( Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późniejszymi zmianami).

Uwaga : świadczenia wychowawczego (500+) nie wlicza się do dochodu.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Goczałkowice Zdrój

Wnioski można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Goczałkowicach Zdroju ul. Szkolna 13 od 16 sierpnia 2017r.( od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30) lub od 4 września 2017r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz ze strony internetowej www.goczalkowicezdroj.pl

Wniosek i druki do pobrania:

  1. wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
  2. numer konta dołączenie do wniosku na stypendium
  3. oświadczenie o dochodach
  4. druk zaświadczenia o zarobkach z pracy
  5. zaświadczenie do OPS-u
  6. zaświadczenie ze szkoły

Wnioski należy złożyć do dnia 15 września 2017 r. w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13.

Informacje o stypendiach można uzyskać pod numerem telefonu 32 7362412.

Urząd Gminy

Goczałkowice-Zdrój

Comments are closed.